0828.099.339 booking@tripee.vn Facebook

Quyền Riêng Tư


Chính sách Bảo Mật


Du Phong Travel Services JSC chủ sở hữu Tripee.vn (“Tripee”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo vệ dữ liệu theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng trang web www.tripee.vn hoặc Ứng dụng Tripee (gọi chung là “Trang web”) và Dịch vụ được cung cấp bởi Tripee hoặc các Nhà điều hành (“Nhà điều hành”) thông qua Trang web này (gọi chung là “Dịch vụ”) như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. “Bạn” và “của bạn” được sử dụng trong Chính sách bảo mật này bao gồm bất kỳ người nào truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ. Chính sách bảo mật này đặt ra nền tảng cơ bản và các điều khoản mà dựa trên đó Tripee thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin của bạn thu được từ bạn khi bạn truy cập Trang web và/hoặc sử dụng Dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến hoặc liên kết với một cá nhân cụ thể như tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin chứng từ du lịch hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi đã yêu cầu và bạn đã cung cấp thông qua Trang web (gọi tắt là “Thông tin cá nhân”). Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này.

Phạm vi điều khoản


Tripee bảo lưu quyền cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo trước và việc bạn tiếp tục truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách bảo mật đã được cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh trừ trường hợp các thay đổi như vậy làm giảm quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật này và/hoặc bất kỳ bản cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh nào, bạn phải ngừng truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ. Theo đó, vui lòng truy cập trang này nếu bạn muốn truy cập và xem phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật.

Thu thập thông tin


Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang web và thông tin về việc bạn sử dụng Trang web như thế nào bao gồm khi bạn mở tài khoản người dùng cho bạn (gọi tắt là “Tài khoản người dùng”), truy cập Trang web hoặc đặt chỗ cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc sử dụng Dịch vụ.
1) Mở Tài khoản người dùng Khi bạn mở Tài khoản Người dùng hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào trong Tài khoản Người dùng, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và số điện thoại.
2) Đặt chỗ cho Dịch vụ hoặc Sử dụng Dịch vụ.
(a) Khi bạn truy cập Trang web, đặt chỗ cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin nhất định (có thể chứa thông tin cá nhân của bạn hoặc có thể chứa thông tin không nhận dạng cá nhân tuy nhiên có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn) bao gồm nhưng không giới hạn: Các bản sao trao đổi (cho dù được gửi bằng thư điện tử, tin nhắn cá nhân hoặc tức thời, hoặc bằng cách khác) giữa bạn và chúng tôi, và giữa bạn và các Nhà điều hành,
(b) Chi tiết về việc sử dụng Trang web của bạn (bao gồm lưu lượng truy cập, vị trí và thời lượng sử dụng);
(c) Các phản hồi và phúc đáp các cuộc khảo sát được thực hiện bởi Tripee liên quan đến Dịch vụ và các bản tin có thể được xuất bản, lưu hành hoặc phân phối bởi Tripee
(d) Thông tin được tự động thu thập và lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Trang web (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu cho Tài khoản Người dùng của bạn, địa chỉ giao thức Internet (IP) của bạn, loại trình duyệt, thông tin trình duyệt, các trang đã truy cập, các trang trước đó hoặc trang tiếp theo được truy cập).
(e) Để đảm bảo cho việc thanh toán được an toàn và tránh việc thông tin thẻ tín dụng của bạn bị lạm dụng, Tripee có thể yêu cầu thông tin chi tiết thẻ tín dụng của bạn và bản sao giấy tờ nhân thân do chính phủ cấp để xác minh giao dịch của bạn sau khi thanh toán hoàn tất. Vì lý do bảo mật, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số giấy tờ nhân thân và số thẻ tín dụng trừ 4 chữ số cuối cùng.

Lưu trữ thông tin


Thông tin cá nhân và dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến, xử lý và lưu trữ trong các máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin của cơ quan chủ quản trang web Tripee.vn
• Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Dư Phong
• Địa chỉ trụ sở : 159/254 Phó Cơ Điều, Phường 06, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
• Email: booking@tripee.vn
Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ miễn là điều đó cần thiết để thực hiện bất kỳ mục đích nào được mô tả trong Chính sách bảo mật này hoặc để tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc theo hợp đồng nào. Tripee sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để duy trì các thủ tục vật lý, điện tử và tổ chức phù hợp để đảm bảo rằng Thông tin cá nhân và các dữ liệu khác của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách bảo mật này và để bảo vệ các dữ liệu như vậy khỏi việc truy cập trái phép hoặc việc thay đổi, tiết lộ hoặc hủy trái phép. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép. Tripee không đảm bảo hoặc cam kết rằng Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ luôn được bảo mật tại mọi thời điểm và rằng trong phạm vi Tripee đã hoàn thành trách nhiệm của mình, Tripee sẽ, trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và các chi phí mà bạn có thể gánh chịu phát sinh từ việc truy cập trái phép đến hoặc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Tất cả các giao dịch thanh toán được thực hiện bởi chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán mà chúng tôi lựa chọn sẽ được mã hóa bằng công nghệ mã hóa trực tuyến. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu mà bạn đã chọn và không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Sử dụng thông tin


Tripee sẽ không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của bạn đến các bên thứ ba. Tripee sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân và các dữ liệu khác được thu thập thông qua Trang web hoặc khi mua Dịch vụ để tạo Tài khoản Người dùng của bạn, để cung cấp cho bạn Dịch vụ, để cải thiện Trang web và Dịch vụ và để liên hệ với bạn liên quan đến Dịch vụ. Cải thiện Trang web và Dịch vụ ngụ ý rằng chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn hoặc các dữ liệu khác để thực hiện các yêu cầu mua hàng nhanh hơn, hỗ trợ khách hàng tốt hơn và cung cấp cho bạn thông báo kịp thời về Dịch vụ mới và các ưu đãi đặc biệt. Tại từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các phản hồi của bạn liên quan đến việc sử dụng trang Web, để hỗ trợ chúng tôi cải thiện Trang web hoặc để cung cấp các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt đến bạn nếu bạn đã bày tỏ sự đồng thuận để nhận các thông tin liên lạc như vậy. Nếu bạn không muốn nhận thông báo về các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt, bạn chỉ cần lựa chọn không nhận chúng bằng cách trả lời đến chúng tôi thông qua đường dẫn liên kết được cung cấp trong các thông báo đó. Chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân được thu thập trong chừng mực cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn, ví dụ khi bạn mua một Dịch vụ thông qua Trang web. Bên cạnh đó, chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân khác được thu thập trên cơ sở các lợi ích hợp pháp của chúng tôi gồm cải tiến hơn nữa Dịch vụ và các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Tiết lộ thông tin


Chúng tôi, tại từng thời điểm, có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn và các dữ liệu khác cho các bên thứ ba, một trong số đó có thể có trụ sở ngoài quốc gia của bạn. Việc chia sẻ và tiết lộ sẽ được thực hiện trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
1) Để hoàn tất việc đặt chỗ của bạn hoặc thực hiện Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.
2) Nếu bạn là một du khách, đến Nhà điều hành có liên quan đến Dịch vụ mà bạn đã đặt chỗ trước hoặc dự định sẽ đặt chỗ.
3) Nếu bạn là một Nhà điều hành, đến bất kỳ du khách nào liên quan đến Dịch vụ mà bạn đang cung cấp.
4) Đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (bao gồm Google Analytics), các bên mà chúng tôi tương tác với nhau để thực hiện các dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi như dịch vụ lưu trữ web, phân tích dữ liệu, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và cung cấp dịch vụ khách hàng đến bạn.
5) Nếu và trong phạm vi yêu cầu của pháp luật hiện hành, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ nào để thực hiện việc tiết lộ như vậy.
6) Giữa các công ty thuộc tập đoàn Tripee. Bên cạnh đó, trong trường hợp phát sinh một giao dịch liên quan đến việc bán, sáp nhập, mua lại công ty hoặc việc tái cơ cấu hoặc tái cấu trúc công ty khác, Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ, chia sẻ hoặc chuyển giao cho tổ chức kiểm soát mới hoặc bên thứ ba được ủy quyền để thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi.
7) Đến các cố vấn, các đại lý hoặc các bên liên quan khác để bảo vệ quyền và tài sản của Tripee.
8) Trong mọi trường hợp khác, đến bất kỳ bên thứ ba nào đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn (và trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cho phép bạn rút lại sự đồng ý của mình một cách dễ dàng như khi cung cấp sự đồng ý).
Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao ra ngoài quốc gia của bạn và bên ngoài Liên minh châu Âu, cho các mục đích được nêu trên đây. Nếu việc chuyển giao đó diễn ra ở một quốc gia nơi mà không cung cấp một mức độ bảo vệ đầy đủ, Tripee sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được đưa ra. Có thể có các liên kết hiển thị trên Trang web này khiến bạn rời khỏi Trang web và/hoặc được đưa đến các trang web của bên thứ ba khác. Bạn cần lưu ý rằng bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba này đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này và Tripee không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí nào mà bạn có thể phải gánh chịu liên quan đến việc bạn cung cấp Thông tin cá nhân hoặc các dữ liệu khác cho các trang web của bên thứ ba đó.

Chính sách Cookies


Một “cookies” là một tệp nhận diện chữ và số mà chúng tôi chuyển đến ổ đĩa cứng hoặc thẻ nhớ của bạn thông qua trình duyệt web khi bạn truy cập Trang Web của chúng tôi. Nó cho phép hệ thống của chúng tôi nhận ra bạn khi bạn truy cập trở lại Trang Web của chúng tôi và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn. Các thông tin được sử dụng để theo dõi việc sử dụng Trang Web bởi người truy cập và thu thập các báo cáo thống kê về hoạt động Trang Web. Để biết thêm thông tin về cookies xin vui lòng truy cập: www.aboutcookies.org hoặc www.allaboutcookies.org.
Cookies cũng có thể được sử dụng để thu thập thông tin tổng hợp về các khu vực mà Trang Web của chúng tôi được truy cập thường xuyên nhất. Thông tin về lưu lượng này có thể được sử dụng để cải thiện nội dung Trang Web của chúng tôi và làm cho việc sử dụng của bạn dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể tùy chỉnh cấu hình trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, một số tính năng Trang Web của chúng tôi có thể không hoạt động nếu bạn loại bỏ các tệp cookies khỏi trình duyệt web của bạn. Nếu bạn không cho phép cookie, bạn có thể không có khả năng truy cập vào các chức năng hoặc tính năng quan trọng trên Trang Web này và bạn chỉ có thể sử dụng Trang Web một cách hạn chế

Quyền lợi của bạn


Bạn luôn có thể truy cập, sửa đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân của bạn thông qua cổng người dùng tại Trang web trong mục “Tài khoản của tôi”. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của bạn bằng cách gửi yêu cầu đến email booking@tripee.vn. Trường hợp bắt buộc theo luật hiện hành, bạn cũng có thể đề nghị hạn chế trong việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn hoặc từ chối xử lý bằng cách gửi yêu cầu hoặc phản đối của bạn đến email booking@tripee.vn. Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao các thông tin về bạn mà chúng tôi lưu giữ bằng cách gửi yêu cầu của bạn đến email booking@tripee.vn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc chi tiết được nêu dưới đây nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Khi thực hiện một yêu cầu truy cập dữ liệu hoặc đề nghị điều chỉnh, chúng tôi có quyền kiểm tra danh tính của người yêu cầu để đảm bảo rằng họ là người có quyền thực hiện yêu cầu truy cập hoặc đề nghị chỉnh sửa như vậy.

Các thắc mắc


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email booking@tripee.vn.