0828.099.339 booking@tripee.vn Facebook

Điều khoản sử dụng


Thỏa thuận sử dụng


Du Phong Travel Services JSC – Tripee.vn (GPKD số: 0314726956 – GPKD Dịch vụ Lữ hành Quốc Tế số 79-851/2018TCDL-GP LHQT) (“Tripee” hoặc “chúng tôi”) sở hữu và điều hành trang web Tripee.vn. Chính Sách Quyền Riêng Tư này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”) mà Quý vị (“Người dùng”) có thể cung cấp liên quan đến các dịch vụ của Traveloka được cung cấp thông qua trang web: www.tripee.vn (“Trang Web”). Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là dữ liệu, cho dù là đúng hoặc không đúng, về một cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà Tripee có được hoặc có quyền truy cập. Các đề cập Trang Web được coi là bao gồm cả các trang phái sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web và ứng dụng di động của Trang Web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang Web, Quý vị đồng ý và chấp thuận việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và/hoặc Điều Khoản Trang Web. Nếu Quý vị không đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư dưới đây, xin vui lòng ngay lập tức rời khỏi Trang Web này.
Tùy từng thời điểm, Tripee có thể sửa đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư để tương thích với những thay đổi về pháp luật, các thực tiễn thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, các tính năng của Trang Web, hoặc những tiến bộ về công nghệ. Nếu chúng tôi thực hiện các sửa đổi mà làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị, thì những sửa đổi đó sẽ được đăng trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và ngày có hiệu lực sẽ được nêu ở ngay phần đầu của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Vì vậy, Quý vị nên xem một cách định kỳ Chính Sách Quyền Riêng Tư này để được cập nhật về các chính sách và thực tiễn hiện hành của chúng tôi. Tripee cũng sẽ đăng nổi bật những thay đổi quan trọng như vậy trước khi áp dụng các thay đổi. Nếu Quý vị không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng Trang Web. Quý vị sẽ được xem như đã đồng ý với bất kỳ sự sửa đổi của Chính Sách Quyền Riêng Tư khi Quý vị sử dụng Trang Web sau ngày có hiệu lực của sửa đổi đó.

2.1 Phạm vi áp dụng thỏa thuận này


Thỏa thuận này ("Thỏa thuận của Người dùng") là tổng hợp các điều khoản và điều kiện để Tripee và các công ty liên kết cung cấp các dịch vụ cho (những) người ("Người dùng") có ý định mua hoặc hỏi thông tin về bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào của Tripee bằng cách sử dụng các trang web của Tripee hoặc sử dụng bất kỳ kênh giao diện khách hàng nào khác của Tripee, trong đó bao gồm các nhân viên bán hàng, các văn phòng đại diện, các tổng đài điện thoại, các quảng cáo, các chiến dịch quảng bá,…
Cả Người dùng và Tripee đều được gọi riêng là “bên” trong thỏa thuận này và gọi chung là “các bên”.

3.1 Quyền sở hữu Nội dung


3.1.1 Trang web này, tên miền (www.tripee.vn), các tên miền phụ, các tính năng, các nội dung và các dịch vụ ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dịch vụ ứng dụng di động nào) được cung cấp định kỳ bởi Tripee thuộc sở hữu và điều hành bởi Tripee.
3.2 Việc cung cấp và khả năng truy cập Dịch vụ
3.2.1 Theo Điều khoản Sử dụng này, Tripee có thể tự mình hoặc thay mặt cho các Nhà Cung Cấp cung cấp Dịch vụ như được mô tả chi tiết trên Trang web này. Dịch vụ mà bạn chọn trên Trang web này chỉ dành riêng cho việc sử dụng của bạn, chứ không phải cho việc sử dụng hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Thuật ngữ "Dịch vụ" bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng Trang web này, bất kỳ Dịch vụ nào do Tripee cung cấp hoặc thay mặt cho các Nhà Cung Cấp cung cấp trên Trang web này. Tripee có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc không tiếp tục bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào, bao gồm tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào. Tripee cũng có thể áp đặt các giới hạn hoặc các điều kiện đối với một số Dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đến bất kỳ phần nào hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.
3.2.2 Tripee không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Tripee sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu Dịch vụ không có sẵn vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gi. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào Dịch vụ. Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Dịch vụ thông qua kết nối Internet đều biết Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện áp dụng khác cho Dịch vụ và rằng họ tuân thủ chúng.
3.2.3 Nếu bạn liên kết đến Trang web, Tripee có thể thu hồi quyền liên kết của bạn bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Tripee. Tripee bảo lưu quyền yêu cầu sự đồng ý trước bằng văn bản trước khi liên kết đến Trang web.

4. Trang web và Nội dung


4.1 Sử dụng Nội dung
4.1.1 Tất cả các tài liệu được hiển thị hoặc thực hiện trên Trang web này bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, dữ liệu, đồ họa, bài viết, hình ảnh, minh họa, video, âm thanh và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ bởi quyền tác giả và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Trang web này và Nội dung chỉ dành riêng cho việc sử dụng Dịch vụ cá nhân và phi thương mại của bạn và chỉ có thể được sử dụng phù hợp với Điều khoản Sử dụng này.
4.1.2 Nếu Tripee đồng ý trao cho bạn quyền truy cập vào Trang web và/hoặc Nội dung, quyền truy cập như vậy sẽ là giấy phép giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để truy cập Trang web phù hợp với Điều khoản Sử dụng này. Tripee có thể, theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước đến bạn, điều chỉnh hoặc xóa hoặc thay đổi bản trình bày, đại ý hoặc chức năng của bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội dung từ Trang web này.
4.1.3 Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, các quy tắc nhãn hiệu, thông tin và các hạn chế chứa đựng trong Trang web này và Nội dung được truy cập thông qua Trang web và sẽ không, vì bất kỳ mục đích nào, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát, truyền, phân phối, thực hiện, đăng tải, hiển thị, cấp phép, bán hoặc các cách khai thác khác Trang web này hoặc Nội dung hoặc các đăng tải của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu khác không thuộc sở hữu của bạn mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của các chủ sở hữu tương ứng, hoặc bằng bất kỳ cách thức nào khác vi phạm quyền của bên thứ ba.
4.2 Trách nhiệm của Tripee đối với Trang web và Nội dung
4.2.1 Tripee không đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng nào khác mà bạn có thể tương tác trong quá trình sử dụng Trang web này. Tripee không đảm bảo tính xác thực và chính xác của bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin mà những người dùng khác hoặc các Nhà Cung Cấp có thể cung cấp. Bạn tự chịu các rủi ro liên quan đến tất cả Nội dung được truy cập bởi bạn bằng cách sử dụng Trang web này và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất cho bất kỳ bên nào phát sinh từ đó. 4.2.2 Trong mọi trường hợp, Tripee sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc tiếp xúc với bất kỳ Nội dung được đăng tải, gửi qua thư điện tử, được truy cập, truyền tải hoặc được cung cấp sẵn thông qua Trang web.

5. Quyền sở hữu trí tuệ


5.1 Sở hữu trí tuệ
5.1.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Trang web này thuộc về Tripee hoặc đã được cấp phép cho Tripee để sử dụng trên Trang web. Trang web này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác được xem là các các tác phẩm tập thể theo các luật bản quyền hiện hành, các công ước quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn cam kết rằng: (a) Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Trang web và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ, (b) Bạn chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Trang web hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy, và (c) Bạn sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Tripee hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo tác quyền của Nội dung đó.

6. Nội dung được người dùng đăng tải


6.1 Đăng tải thông tin
6.1.1 Trong quá trình truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ, các thông tin mà bạn cung cấp có thể được Tripee và/hoặc các Nhà Cung Cấp sử dụng liên quan đến Dịch vụ và cũng được hiển thị đến những người dùng khác của Trang web. Bạn hiểu rằng bằng việc đăng tải thông tin hoặc nội dung trên Trang web hoặc cung cấp nội dung, tài liệu hoặc thông tin bằng cách khác cho Tripee và/hoặc các Nhà Cung Cấp liên quan đến Dịch vụ (“Nội dung được người dùng đăng tải”):
(a) Bạn, theo đây, trao cho Tripee và các Nhà Cung Cấp một quyền không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể cấp phép lại và chuyển nhượng để sử dụng và khai thác đầy đủ Nội dung được người dùng đăng tải, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong đó, liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ và việc điều hành Trang web và công việc kinh doanh của Tripee, bao gồm nhưng không giới hạn, việc quảng cáo và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ và các tác phẩm phái sinh theo đó dưới bất kỳ định dạng nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào;
(b) Bạn đồng ý và ủy quyền cho Tripee sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách Bảo mật có hiệu lực tại từng thời điểm,
(c) Bạn theo đây cấp cho mỗi người dùng của Trang web một giấy phép không độc quyền để truy cập vào Nội dung được người dùng đăng tải thông qua Trang web này để sử dụng, sửa đổi, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung được người dùng đăng tải như được cho phép thông qua chức năng của Trang web và theo Điều khoản Sử dụng này,
(d) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Tripee giữ quyền định dạng lại, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, trích đoạn và dịch bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải đã được gửi bởi bạn. Việc cấp phép nói trên cho Tripee không ảnh hưởng đến quyền sở hữu của bạn hoặc quyền để cấp các giấy phép không độc quyền khác cho các nguyên liệu trong Nội dung được người dùng đăng tải, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản,
(e) Bạn theo đây khẳng định và đảm bảo rằng mọi nội dung trong Nội dung được người dùng đăng tải của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, đồ họa và hình ảnh) không vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành nào hoặc các quyền của bên thứ ba, và
(f) Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung được người dùng đăng tải được đăng tải công khai hoặc truyền tải riêng tư thông qua Trang web này và Tripee sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào.

7. Các tuyên bố, đảm bảo và cam kết của Người dùng


7.1 Sử dụng Trang web và Dịch vụ
7.1.1 Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Tripee rằng bạn sẽ không cung cấp bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải nào hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ theo cách thức:
(a) Vi phạm hoặc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc
(b) Vi phạm bất kỳ luật, điều lệ, sắc lệnh hoặc quy định nào, hoặc
(c) Có hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, xuyên tạt, khiếm nhã, tục tĩu, phỉ báng, hoặc chống đối khác, hoặc
(d) Liên quan đến các hoạt động thương mại và/hoặc kinh doanh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tripee như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, đổi hàng, quảng cáo hoặc kinh doanh mô hình tháp, hoặc là
(e) Cấu thành sự phỉ báng, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nhân viên hoặc đại diện của Tripee, hoặc
(f) Chứa đựng vi-rút, trojan, sâu, bom giờ hoặc chương trình, tập tin, mã máy tính có hại khác.
7.2 Loại bỏ Nội dung được người dùng đăng tải
7.2.1 Tripee bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải khỏi Trang web bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan có liên quan đến Nội dung được người dùng đăng tải đó hoặc nếu Tripee lo ngại rằng bạn có thể đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết trước đó, hoặc không vì một lý do nào.
7.3 Trách nhiệm đối với Nội dung được người dùng đăng tải
7.3.1 Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung được người dùng đăng tải mà bạn đăng tải, gửi thư điện tử, truyền đi hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến Trang web này.
7.3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về Nội dung được người dùng đăng tải của bạn và các hậu quả của việc đăng tải hoặc công khai Nội dung được người dùng đăng tải của bạn trên Trang web này. Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Tripee rằng:
(a) Bạn sở hữu hoặc có các quyền, giấy phép, sự chấp thuận và/hoặc các cấp phép cần thiết để sử dụng và cho phép Tripee sử dụng tất cả tác quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải nào như được dự liệu bởi Trang web và Điều khoản sử dụng này, và
(b) Nội dung được người dùng đăng tải cũng như việc đăng tải, công khai, đệ trình hoặc truyền tải Nội dung được người dùng đăng tải của bạn hoặc việc sử dụng Nội dung được người dùng đăng tải hoặc bất kỳ phần nào của nó của Tripee trên hoặc thông qua Trang web và/hoặc Dịch vụ sẽ không vi phạm, phù hợp hoặc không xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền nhân thân hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hoặc riêng tư, hoặc không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.
7.3.3 Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của mình liên quan đến việc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Tripee rằng bạn sẽ không:
(a) Thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp khác, có thể là cơ sở để chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ của bạn, hoặc
(b) Đăng tải hoặc truyền bá, hoặc là nguyên nhân để đăng tải hoặc truyền bá, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc yêu cầu nào được thiết kế hoặc có ý định đạt lấy mật khẩu, tài khoản hoặc thông tin cá nhân từ bất kỳ người dùng nào khác của Trang web, hoặc
(c) Vi phạm bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào, bẻ khóa mật khẩu hoặc các mã hóa bảo mật, chuyển giao hoặc lưu trữ tài liệu bất hợp pháp (bao gồm các tài liệu có thể được xem là đe dọa hoặc khiêu dâm) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bị nghiêm cấm, hoặc
(d) Chạy maillist, listerv hoặc bất kỳ hình thức phản hồi tự động nào khác hoặc “spam” trên Trang web hoặc thực hiện bất kỳ quy trình nào chạy hoặc được kích hoạt trong khi bạn không đăng nhập vào Trang web hoặc gây trở ngại cho các công việc chuẩn xác hoặc đặt ra một tải trọng bất hợp lý trên cơ sở hạ tầng của Trang web, hoặc
(e) Sử dụng các phần mềm, thiết bị tự động hoặc thủ công hoặc các quy trình khác để quét hoặc lấy dữ liệu bất kỳ trang nào của Trang web này, hoặc
(f) Giải mã, đảo ngược công nghệ, hoặc các cách khác để đạt lấy mã nguồn của Trang web.
7.3.4 Bạn sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp và báo cáo tất cả các nghĩa vụ thuế được quy định bởi chính phủ áp dụng cho các hoạt động của bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ.

8. Đăng ký và bảo mật


8.1 Mở Tài khoản Tripee
8.1.1 Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu mở và duy trì một Tài khoản với Tripee (“Tài khoản Tripee”).
8.2 Cung cấp thông tin cá nhân
8.2.1 Như một điều kiện để sử dụng một số khía cạnh của Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Tripee và chọn một mật khẩu và tên người dùng (“ID Người dùng Tripee”). Nếu bạn đang truy cập Dịch vụ thông qua trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, Tripee có thể yêu cầu ID người dùng Tripee của bạn giống như tên người dùng của bạn cho trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.
8.2.2 Bạn sẽ cung cấp cho Tripee thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật. Thất bại trong việc cung cấp các thông tin như vậy sẽ cấu thành sự vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Tài khoản Tripee của bạn.
8.2.3 Bạn tuyên bố rằng bạn sẽ không:
(a) Chọn hoặc sử dụng ID người dùng Tripee là tên của một người khác với ý định mạo danh người đó, hoặc
(b) Sử dụng ID người dùng Tripee là tên thuộc các quyền của một người khác mà bạn không được cho phép sử dụng.
8.2.4 Tripee bảo lưu quyền từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ một Tài khoản Tripee theo quyết định riêng của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn.

9. Các đánh giá – Các trao đổi tương ứng – Các quyền đối với Nội dung Người dùng


9.1. Bằng cách hoàn thành đặt chỗ, bạn đồng ý nhận các thông báo xác nhận (dưới dạng thư điện tử và/hoặc thông báo từ ứng dụng, SMS), cũng như (các) thư mời điện tử hoặc (các) thông báo từ ứng dụng, SMS để bạn hoàn tất biểu mẫu đánh giá của khách hàng mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn sau khi bạn hoàn thành một hoạt động. Để lại một đánh giá là tùy chọn. Các thư điện tử xác nhận và đánh giá của khách hàng là thuộc về giao dịch và không phải là một phần của các bản tin hoặc thư tiếp thị mà có bạn có thể hủy đăng ký. Đánh giá khách hàng đã hoàn thiện có thể được đăng tải lên trang có hoạt động liên quan trên nền tảng Tripee trong vòng 72 giờ kể từ khi gửi cho mục đích duy nhất là thông báo đến các khách hàng (tương lai) ý kiến của bạn về Dịch vụ (cấp độ) và chất lượng của Hoạt động. Bằng việc gửi một đánh giá, tài khoản của bạn sẽ được trao Trip Coin, có thể được sử dụng cho đặt chỗ tiếp theo của bạn theo các điều khoản và điều kiện. Mỗi tài khoản chỉ có thể gửi một đánh giá cho mỗi hoạt động đã được đặt một lần hoặc nhiều lần trong cùng một tháng dương lịch. Sự gian lận và lạm dụng sẽ dẫn đến việc tịch thu Trip Coin. Tripee bảo lưu quyền để khấu trừ mọi Coin trực tiếp từ tài khoản Tripee của bạn mà không cần thông báo trước.
9.2. Bằng cách đăng tải một đánh giá, bạn trao cho Tripee các quyền đầy đủ, vĩnh viễn, miễn phí, có thể chuyển nhượng và không thể thu hồi đối với tất cả nội dung người dùng mà bạn đã gửi. Tripee bảo lưu quyền dịch, chỉnh sửa, điều chỉnh, từ chối hoặc xóa bỏ các đánh giá theo quyết định riêng của mình.
9.3. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ tuân thủ các Hướng dẫn gửi đánh giá của khách hàng. Ngoài ra, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng
9.3.1. bạn sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung người dùng mà bạn đăng tải hoặc phân phối, hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng tải và phân phối nội dung người dùng như vậy đến hoặc thông qua nền tảng,
9.3.2. Nội dung đánh giá là chính xác và không gây hiểu nhầm, và
9.3.3. việc sử dụng và đăng tải hoặc các cách thức truyền tải khác các nội dung như vậy không vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ luật và quy định hiện hành nào và sẽ không vi phạm bất kỳ quyền hoặc gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
9.4. Các đánh giá không chứa đựng các nội dung khiêu dâm, tục tĩu, không phù hợp, kích động và thù địch, khuyến khích các hành vi bất hợp pháp, thông tin cá nhân của người khác như tên, các số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và nội dung không liên quan như thông tin khuyến mại, thư mời và khen thưởng. Hơn nữa, các đánh giá không phỉ báng, lạm dụng, quấy rối hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác.
9.5. Bạn trao cho Tripee quyền để truy tố pháp lý bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm các quyền của bạn hoặc của Tripee liên quan đến nội dung do việc vi phạm Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung người dùng nào mà bạn cung cấp hoặc gửi.
9.6. Nội dung được gửi bởi các người dùng sẽ được xem là không bảo mật và Tripee không có nghĩa vụ đối xử với các nội dung như vậy như các thông tin độc quyền. Không giới hạn đến những điều đã nói ở trên, Tripee bảo lưu quyền để sử dụng nội dung khi thấy thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, việc xóa, điều chỉnh, sửa đổi hoặc từ chối đăng tải nó. Tripee không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ khoản thanh toán nào cho nội dung được gửi bởi bạn hoặc cho các cơ hội được chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc sửa đổi nội dung một khi nó đã được gửi đến Tripee. Tripee sẽ không có nghĩa vụ để phân bổ tác quyền đối với nội dung đến bạn và sẽ không có nghĩa vụ thực thi bất kỳ hình thức phân bổ nào của bên thứ ba. Vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng trên Nền tảng để biết thêm chi tiết.

10. Sự xác nhận đơn hàng, Vé, Vouchers, Phí và Thanh toán


10.1 Sự xác nhận đơn hàng
10.1.1 Khi quý khách đặt hàng tại Tripee, chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, Tripee chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của quý khách thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Tripee
10.1.2 Một số dịch vụ nhất định được nêu rõ là đối tượng được xác nhận ngay lập tức. Ngoài các Dịch vụ này, các khoản thời gian cần thiết để xác nhận được nêu trên Trang web chỉ mang tính tham khảo. Thời gian thực tế cần thiết để xác nhận có thể thay đổi.
10.1.3 Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, quý khách vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà quý khách tham gia.
10.2 Mua và sử dụng các dịch vụ (Vouchers)
10.2.1 Thông qua Trang web này, bạn có thể mua các Vouchers từ Tripee cho Dịch vụ (“Vouchers”) được cung cấp bởi các Nhà cung cấp tại các điểm đến khác nhau. Tùy theo chính sách của Nhà cung cấp có liên quan, bạn sẽ nhận được một xác nhận qua thư điện tử về giao dịch mua hàng của bạn có chứa số xác nhận Voucher (“Số xác nhận”) và một phiên bản có thể in của Voucher của bạn.
10.2.2 Điều khoản sử dụng cho mỗi Voucher có thể khác nhau giữa các Nhà cung cấp và bất kỳ hạn chế nào được áp dụng cho việc sử dụng Vouchers, bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu độ tuổi tối thiểu, sẽ được chuyển đến bạn tại thời điểm mua hàng trên Trang web
10.2.3 Để sử dụng Voucher của bạn, bạn phải đích thân xuất hiện tại điểm gặp mặt được chỉ định bởi Nhà cung cấp có liên quan đúng thời hạn và xuất trình các tài liệu đó và/hoặc thông tin như được yêu cầu bởi Nhà cung cấp có thể bao gồm Số xác nhận và/hoặc bản in Voucher của bạn. Nếu bạn không xuất hiện đúng giờ hoặc không cung cấp các tài liệu hoặc thông tin được yêu cầu, bạn sẽ không được hoàn lại tiền.
10.2.4 Một nhà cung cấp cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu nhận dạng mang ảnh của bạn để sử dụng Voucher của bạn. Cả Tripee lẫn Nhà cung cấp đều không chịu trách nhiệm về việc Vouchers và Số xác nhận bị thất lạc, phá hủy hoặc đánh cắp. Vouchers sẽ vô hiệu nếu Dịch vụ liên quan được cung cấp bị cấm bởi luật. Nếu bạn cố gắng sử dụng Vouchers một cách bất hợp pháp (ví dụ, bạn cố gắng sử dụng Voucher nếm thử rượu khi bạn dưới độ tuổi hợp pháp để làm như vậy), Nhà cung cấp tương ứng có thể từ chối Voucher của bạn và sẽ không hoàn trả tiền.
10.3 Điều khoản của đơn hàng (Vouchers)
10.3.1 Điều khoản sử dụng cho mỗi Voucher có thể khác nhau giữa các Nhà cung cấp và bất kỳ hạn chế nào được áp dụng cho việc sử dụng Vouchers, bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu độ tuổi tối thiểu, sẽ được chuyển đến bạn tại thời điểm mua hàng trên Trang web.
10.3.2 Vouchers là vé vào cửa cho các sự kiện một lần (“Sự kiện”): (các) ngày mà Voucher có thể được sử dụng sẽ được ghi trên Voucher đó. Nếu bạn không sử dụng Vouchers của bạn vào hoặc chậm nhất vào (các) ngày được ghi trên Vouchers, bạn sẽ không được hoàn lại tiền trừ trường hợp việc hoàn tiền được nêu rõ tại Vouchers như vậy.
10.4 Hủy bỏ đơn hàng (Vouchers)
10.4.1 Bạn có thể hủy đơn hàng (Vouchers) bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của Tripee trong khoảng thời gian được phép hủy như được nêu tại thời điểm mua hàng trên Trang web. Cơ hội hủy Vouchers thay đổi tùy từng trường hợp. Voucher bị hủy bằng thông báo theo yêu cầu sẽ được hoàn trả đầy đủ vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản hoặc ví điện tử hoặc tiền mặt mà bạn đã sử dụng để mua Voucher đó.
10.4.2 Nhà cung cấp, chứ không phải Tripee, là nhà cung cấp Dịch vụ cho các Sự kiện có Vouchers tương ứng và chịu trách nhiệm chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ Vouchers nào mà bạn mua liên quan đến tất cả Dịch vụ như vậy.
10.4.3 Vui lòng tham khảo ý kiến trực tiếp với Nhà cung cấp nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ mà bạn nhận được liên quan đến Voucher của bạn. Trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này, tất cả các khoản phí thanh toán cho Vouchers đều không được hoàn lại. Giá niêm yết cho các Vouchers bằng loại tiền tệ được nêu trên Trang web tại thời điểm trước khi mua.
10.4.4 Nếu một Sự kiện mà bạn đã mua Voucher bị hủy bởi Nhà cung cấp, Tripee sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể và sẽ hoàn lại toàn bộ tiền vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản mà bạn đã sử dụng để mua Vouchers đó.
10.4.5 Thời gian hoàn tiền
• Nếu bạn thanh toán qua PayPal, tiền hoàn sẽ được chuyển tức thời sau khi chúng tôi gửi đi.
• Nếu bạn thanh toán qua thẻ tín dụng, chuyển khoản intenet banking, thời gian sẽ mất từ 5-7 ngày làm việc, hoặc lên đến 30 ngày với một số ngân hàng nhất định để bạn nhận được tiền hoàn vào tài khoản.
• Nếu bạn thanh toán bằng hình thức tiền mặt, tiền hoàn sẽ được thanh toán lại bằng hình thức chuyển khoản theo yêu cầu hoặc nhận lại tiền mặt tại trụ sở kinh doanh của Tripee
10.5 Hỗ trợ theo yêu cầu
10.5.1 Nếu bạn cố gắng sử dụng Voucher phù hợp với Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Voucher đó nhưng bạn không thể làm như vậy (do lỗi của Nhà cung cấp), vui lòng liên hệ với Tripee tại địa chỉ booking@tripee.vn và Tripee sẽ cố gắng liên hệ với Nhà cung cấp để có biện pháp khắc phục thích hợp.
10.6 Hình thức thanh toán phí
10.6.1 Tripee bảo lưu quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc lệ phí đối với bất kỳ Dịch vụ nào do Tripee cung cấp. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng, như được mô tả trên Trang web liên quan đến Dịch vụ được bạn lựa chọn.
10.6.2 Người dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí, lệ phí, thuế quan, thuế, và số tiền ấn định phải trả, phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ.
10.6.3 Tripee chấp nhận thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt, chuyển khoản internet banking, ví điện tử hoặc bằng thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Master qua các đối tác là các cổng thanh toán được tích hợp vào trang web hoặc qua PayPal
Quy trình Thanh toán
• Chọn hình thức thanh toán qua thẻ credit/debit, chuyển khoản, hoặc tiền mặt hoặc PayPal.
• Thực hiện những thao tác đơn giản theo chỉ dẫn tại mục phương thức thanh toán tại website, quý khách sẽ hoàn thành việc thanh toán một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
• Mọi đơn hàng được thực hiện qua website hoặc app (có trên iOS và Android).
Bảo Mật Thông tin của bạn sẽ luôn an toàn vì chúng tôi sử dụng bảo mật cổng thanh toán của bên thứ ba. Tripee không hề lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách, dù bạn có lựa chọn 'Lưu thông tin thẻ' thì mọi thông tin thẻ tín dụng của bạn đều được mã hóa và lưu giữ với cổng thanh toán của chúng tôi - và Tripee cũng không có quyền truy cập thông tin thẻ của bạn.
10.7 Sửa đổi phí
10.7.1 Tripee bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Trang web này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Tripee cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.
10.8 Quyền và nghĩa vụ của Tripee
10.8.1 Tripee bảo lưu quyền từ chối và hủy bỏ các đặt chỗ hoặc mua bất kỳ Dịch vụ nào nếu bị xem là vi phạm chính sách này. Tripee được toàn quyền ra một quyết định như vậy.
10.8.2 Tripee có ý định cung cấp hoặc tìm các Nhà Cung Cấp để cung cấp Dịch vụ cho bạn với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các loại thuế và phí bổ sung cho Dịch vụ cụ thể có thể phải trả khi sử dụng Dịch vụ được loại trừ trong việc xác định mức giá tốt nhất.
10.8.3 Trong khi các Nhà Cung Cấp được yêu cầu để cung cấp cho Tripee giá chính xác và cập nhật của Dịch vụ trên Trang web này, Tripee không đảm bảo rằng tất cả giá của Dịch vụ được cung cấp bởi Nhà Nhà Cung Cấp đều chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm.
10.8.4 Trong trường hợp, Tripee tính thiếu phí cho việc niêm yết, cho các dịch vụ hoặc phí giao dịch hoặc bất kỳ loại phí hay dịch vụ nào khác do bất kỳ lý do kỹ thuật hoặc lý do nào khác, Tripee có quyền khấu trừ /tính phí/đòi phần còn lại sau giao dịch đó theo quyền tự quyết của mình.
10.8.5 Trong một số trường hợp hiếm hoi, nếu việc đặt chỗ không nhận được xác nhận vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả tiền và thông báo cho bạn. Tripee không có nghĩa vụ phải đặt lại chỗ hoặc bồi thường/thay thế một việc đặt chỗ chưa được xác nhận. Tất cả những lần đặt chỗ tiếp theo sẽ được xử lý như các giao dịch mới, không tham chiếu đến các giao dịch đặt chỗ chưa được xác nhận trước đó
10.9 Các điều khoản và điều kiện & chính sách hoàn trả nêu trên được áp dụng cho tất cả người dùng Tripee trên toàn lãnh thổ Việt Nam và của Thế Giới.

11. Chiết khấu


11.1 Trip Coin
11.1.1 Trip Coin là các điểm được trao cho bạn và sẽ được tích lũy trong tài khoản Tripee của bạn cho đến khi hết hạn. Các điểm được trao cho các hoạt động đã tham gia thực tế và không hoàn lại được mua từ các nền tảng của Tripee, dựa trên chương trình trao thưởng tại thời điểm mua hàng. Trừ khi có quy định khác, mỗi một (01) Trip Coin có thể được sử dụng để bù trừ một Việt Nam Đồng (01 VNĐ) của tổng số tiền thanh toán. Việc chuyển đổi sang bất kỳ loại tiền tệ nào khác sẽ được tính toán dựa trên tỷ giá hối đoái mà Tripee sử dụng vào ngày cấn trừ tiền mua hàng của bạn.
11.1.2 Trip Coin có thể kiếm được thông qua các phương tiện sau đây và số Trip Coin nhận được có thể thay đổi theo từng lần mua hàng và theo quyết định riêng của Tripee:
(a) Giảm giá từ các giao dịch mua hàng trước đó
(b) Thu nhập thông qua bất kỳ phương tiện nào được ủy quyền bởi Tripee theo quyết định riêng của Tripee
(c) Gửi đánh giá hoạt động sau khi hoàn tất thành công các hoạt động thanh toán và sử dụng dịch vụ trên Tripee mà bạn đã mua.
11.1.3 Bạn sẽ chỉ nhận được Trip Coin cho mười hoạt động đầu tiên mà bạn đã đánh giá trong bất kỳ tháng dương lịch nào. Nếu bạn đã hoàn thành cùng một hoạt động nhiều lần trong cùng một tháng, bạn sẽ chỉ nhận được Trip Coin cho bài đánh giá đầu tiên mà bạn đã gửi cho hoạt động như vậy.
11.1.4 Tất cả Trip Coin kiếm được bất kỳ lúc nào trong năm dương lịch đều sẽ không hết hạn và được sử dụng trong toàn bộ thời gian mà tài khoản của bạn còn tồn tại, hoặc do vấn đề sảy ra với pháp lý tồn tại của Tripee. Do đó, nếu bạn nhận được Trip Coin thì Trip Coin đó đó sẽ không hết hạn và sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn khi tài khoản bị xóa bỏ, Trip Coin đã được xài hoặc trường hợp bất khả kháng là Tripee bị giải thể tuyên bố phá sản.
11.1.5 Đơn hàng, phí vận chuyển và các phí không đủ điều kiện để tích lũy Trip Coin, và Trip Coin cũng không thể áp dụng hoặc giảm cho đơn hàng, phí vận chuyển và các phí phát sinh ngoài đơn hàng
11.2 Mã giảm giá của Tripee (Tripee Coupons)
11.2.1 Tripee Coupons là các coupons được sử dụng một lần sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử mà bạn chỉ định hoặc được áp dụng trực tiếp đến Tài khoản Tripee của bạn, có thể được sử dụng để đổi lấy giảm giá cho các đặt chỗ trong tương lai trên Nền tảng đặt chỗ Tripee.
11.2.2 Tripee Coupons có thể nhận được thông qua các phương tiện sau:
(a) Bạn có thể nhận Tripee Coupons thông qua Chương trình giới thiệu của Tripee, chương trình khuyến mãi riêng; hoặc là
(b) Bạn có thể nhận Tripee Coupons bằng các phương tiện được ủy quyền khác theo quyết định riêng của Tripee.
11.3 Lạm dụng Chiết khấu
11.3.1 Trong trường hợp, Tripee xem rằng Trip Coin hoặc Tripee Coupons kiếm được bằng cách gian lận, hoặc theo cách thức vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc theo các cách thức vi phạm khác chưa được dự liệu bởi Tripee, Tripee bảo lưu quyền như sau:
(a) Chấm dứt Tài khoản Tripee của bạn với hiệu lực ngay lập tức, hoặc
(b) Hủy bỏ tất cả Trip Coin hoặc Tripee Coupons như đã tích luỹ trước đó, hoặc
(c) Từ chối cung cấp Dịch vụ đến bạn, hoặc
(d) Bất kỳ biện pháp nào khác được xem là thích hợp bởi Tripee theo quyết định riêng của Tripee.

12. Chính sách bảo mật


12.1 Chính sách bảo mật
12.1.1 Đối với chính sách của Tripee liên quan đến việc sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem lại Chính sách bảo mật hiện tại của Tripee đã được kết hợp bằng cách tham chiếu tới Điều khoản sử dụng này. Việc chấp nhận của bạn đối với Điều khoản sử dụng này cấu thành sự chấp nhận và đồng thuận của bạn để chịu ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi.

14. Bồi thường


14.1 Sự bồi thường của Tripee
14.1.1 Bạn sẽ bồi thường và giữa Tripee và các công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh, nhân viên, giám đốc và người lao động của Tripee vô hại, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, thanh toán, chi phí và phí luật sư, các yêu cầu hoặc đề xuất của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ quyền của bạn để truy cập Trang web này, việc sử dụng Trang web này của bạn, việc vi phạm của bạn đối với Điều khoản sử dụng này hoặc việc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào của bạn hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào đã sử dụng ID người dùng Tripee của bạn.
14.2 Sự tham gia của Tripee
14.2.1 Tripee có thể, nếu cần thiết, tham gia vào việc bảo vệ bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào và bất kỳ cuộc đàm phán nào để giải quyết. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào có thể ảnh hưởng bất lợi đến quyền hoặc nghĩa vụ của Tripee mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Tripee. Tripee bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình và dựa trên việc thông báo đến bạn, để thực hiện việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào.

15. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý


15.1 Mối quan hệ của các bên
15.1.1 Tripee không có mối quan hệ đặc biệt với bạn hoặc ủy thác trách nhiệm cho bạn để truy cập và sử dụng Trang web này và Nội dung. Bạn thừa nhận rằng Tripee không kiểm soát và không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến:
(a) Việc những người dùng truy cập vào Trang web này,
(b) Nội dung mà bạn truy cập thông qua Trang web này;
(c) Các tác động của Nội dung đối với bạn,
(d) Cách thức mà bạn có thể diễn giải hoặc sử dụng Nội dung, và
(e) Những hành động mà bạn có thể thực hiện như một kết quả của việc đã tiếp xúc với Nội dung.
15.2 Dịch vụ và nhận xét
15.2.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các Nhà Cung Cấp có thể cung cấp Dịch vụ trên Trang web này và các đề xuất có thể được đưa ra bởi các Nhà Cung Cấp hoặc các Người dùng của Trang web. Tripee không đại diện hoặc đảm bảo về tính chính xác của các mô tả ở bất kỳ nơi nào về Dịch vụ hoặc liên quan đến các đề xuất Dịch vụ được cung cấp hoặc mua bán thông qua Trang web.
15.3 Miễn trừ trách nhiệm
15.3.1 Trong mọi trường hợp, Tripee, Trang web này, hoặc bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, nhân viên, giám đốc và/hoặc người lao động của Tripee sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc các thiệt hại gián tiếp, hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt nào phát sinh từ hoặc dựa trên:
(a) Trang web này, hoặc
(b) Điều khoản sử dụng này, hoặc
(c) Bất kỳ sự vi phạm Điều khoản Sử dụng này của bạn hoặc bên thứ ba, hoặc
(d) Việc sử dụng của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba Trang web, các công cụ hoặc Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp liên quan đến việc kinh doanh mà chúng tôi điều hành, hoặc
(e) Bất kỳ giao dịch hoặc trao đổi thực tế hoặc được toan tính nào giữa những người dùng kể cả trong trường hợp chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.
15.3.2 Các hạn chế và loại trừ này áp dụng kể cả khi các thiệt hại phát sinh từ:
(a) Vi phạm hợp đồng, hoặc
(b) Vi phạm bảo hành, hoặc là
(c) Trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, hoặc
(d) Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng, hoặc
(e) Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng không cố ý, hoặc là
(f) Bất kỳ nguyên nhân nào khác trong giới hạn tối đa mà các hạn chế và loại trừ như vậy không bị cấm bởi luật pháp hiện hành.
15.3.3 Trang web này, bao gồm tất cả nội dung, phần mềm, chức năng, tài liệu và thông tin được cung cấp sẵn hoặc được truy cập thông qua Trang web, được cung cấp trên cơ sở “sẵn có”. Trong mức độ tối đa được cho phép bởi luật hiện hành, Tripee không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với nội dung trên Trang web này hoặc các tài liệu, thông tin và các chức năng có thể truy cập được thông qua Trang web, đối với Dịch vụ hoặc các liên kết dẫn đến các bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến việc truyền tải các thông tin nhạy cảm thông qua Trang web này hoặc cho khả năng của Nhà Cung Cấp, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không có sự vi phạm hoặc việc sử dụng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.
15.3.6 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự truyền tải nào đến và từ Trang web này là không được bảo mật và các thông tin liên lạc của bạn có thể được đọc hoặc bị chặn bởi những người khác. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bằng việc gửi các thông tin cho Tripee và bằng việc đăng tải thông tin trên Trang web, bao gồm các chương trình du lịch và/hoặc các hoạt động, không có mối quan hệ bí mật, ủy thác, ngụ ý theo hợp đồng hoặc mối quan hệ khác nào được tạo giữa bạn và Tripee ngoài việc tuân thủ theo Điều khoản sử dụng này.
15.3.7 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không giữ hoặc tìm cách giữ cho Tripee chịu trách nhiệm về nội dung được cung cấp bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Tripee không phải là một bên tham gia trong bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Dịch vụ được cung cấp bởi bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào. Tripee không kiểm soát và không đảm bảo sự an toàn của bất kỳ giao dịch, các chương trình du lịch và/hoặc các hoạt động nào cũng như tính chính xác, xác thực của bất kỳ danh sách hoặc nội dung nào khác được cung cấp bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào trên Trang web này.
15.4 Biện pháp khắc phục
15.4.1 Nếu bạn không hài lòng với Trang web này, không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này hoặc có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại chống lại Tripee hoặc người dùng khác của Trang web liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc Trang web này, biện pháp khắc phục độc quyền và duy nhất của bạn đối với Tripee là ngừng sử dụng Trang web này.
15.4.2 Trong mọi trường hợp, trong mức độ tối đa được cho phép bởi luật hiện hành, trách nhiệm của Tripee và trách nhiệm của bất kỳ thành viên nào của Tripee, đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web này được giới hạn đến mức thấp hơn đối với:
(a) Tổng số tiền mà bạn đã thanh toán cho Tripee trong mười hai tháng trước khi xảy ra hành động phát sinh trách nhiệm pháp lý, hoặc
(b) Hai triệu (2,000,000) Việt Nam Đồng cho tất cả các khiếu nại.

16. Tương tác với các bên thứ ba


16.1 Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
16.1.1 Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc các dịch vụ của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”) không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Tripee hoặc Các dich vụ có thể truy cập bằng cách đăng nhập thông qua Trang web của bên thứ ba. Các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không cấu thành sự xác nhận hoặc đề xuất của Tripee về Trang web của bên thứ ba hoặc các thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác có sẵn trên các Trang web của bên thứ ba đó.
16.1.2 Bạn tự chịu mọi rủi ro khi bạn truy cập vào Trang web của bên thứ ba. Bạn thể hiện và đảm bảo rằng bạn đã đọc và đồng ý rằng bạn bị ràng buộc bởi tất cả các chính sách hiện hành của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và rằng bạn sẽ hành động theo các chính sách đó bên cạnh các nghĩa vụ của bạn theo Điều khoản Sử dụng này.
16.1.3 Tripee không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác, chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện hoặc các ý kiến được thể hiện trong bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Ngoài ra, Tripee sẽ không và không thể theo dõi, xác minh, kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ cứu trợ và giữ cho Tripee vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ Trang web của bên thứ ba mà bạn truy cập.
16.1.4 Tương tác của bạn với các tổ chức và/hoặc cá nhân được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn với Nhà Cung Cấp, bao gồm việc thanh toán và phân phối các hàng hóa hoặc dịch vụ và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, các bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến các giao dịch như vậy là giữa bạn và các tổ chức và/hoặc cá nhân đó.
16.1.5 Bạn nên tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào bạn cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến với bất kỳ bên thứ ba nào.
16.2 Trách nhiệm của Tripee
16.2.1 Bạn đồng ý rằng Tripee sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh như kết quả của bất kỳ giao dịch nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa những người tham gia trên trang web này hoặc giữa những người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào, bạn hiểu và đồng ý rằng Tripee không có nghĩa vụ tham gia vào. Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng khác hoặc bên thứ ba, bạn giữ vô hại cho Tripee, các công ty mẹ, công ty con của nó, các nhân viên, giám đốc, đại lý và các bên thừa kế của Tripee khỏi mọi yêu cầu và thiệt hại (thực tế và hậu quả) đã biết hoặc chưa biết, khả nghi hoặc không khả nghi, tiết lộ hoặc không tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến tranh chấp đó.

17. Thanh toán


17.1 Để đảm bảo có sự hỗ trợ vận hành tương thích liên quan đến quản lý tranh chấp, hoàn tiền, hủy bỏ, hoàn trả và hỗ trợ khách hàng, các doanh nghiệp Tripee sau đây sẽ chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng với các bên theo Điều khoản sử dụng này:
(a) đối với các giao dịch tại Việt Nam, Du Phong Travel Services JSC;
(b) đối với tất cả các giao dịch khác, Du Phong Travel Services JSC.

18. Chấm dứt


18.1 Chấm dứt bởi Tripee
18.1.1 Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực duy trì khi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Tripee có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc tư cách thành viên của bạn bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo, điều này có thể dẫn đến việc tịch thu và hủy bỏ mọi thông tin liên quan đến tư cách thành viên của bạn. Tripee cũng có thể chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ và tất cả Dịch vụ và quyền truy cập vào Trang web ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoản sử dụng này.
18.2 Hiệu lực chấm dứt
18.2.1 Khi chấm dứt Tài khoản Tripee của bạn, quyền sử dụng Dịch vụ, truy cập Trang web và bất kỳ Nội dung nào của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt. Tất cả các điều khoản của Điều khoản sử dụng này, về bản chất cần tồn tại sau khi chấm dứt, sẽ tồn tại sau chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý.
18.2.2 Nếu Điều khoản sử dụng này bị chấm dứt do vi phạm của bạn, Tripee bảo lưu quyền hủy bỏ mọi Vouchers chưa thanh toán hoặc đã thanh toán mà bạn có thể đã mua trước thời điểm chấm dứt nói trên mà không phải bồi hoàn hoặc chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

19. Hộ chiếu, Thị thực & Bảo hiểm


19.1 Trách nhiệm của bạn
19.1.1 Trách nhiệm của tất cả hành khách, bất kể quốc tịch và điểm đến, là kiểm tra với lãnh sự quán của quốc gia mà họ sẽ viếng thăm về các yêu cầu nhập cảnh hiện tại.
19.1.2 Bởi vì các yêu cầu thị thực và sức khỏe có thể thay đổi mà không cần thông báo, Tripee khuyên bạn xác minh các yêu cầu về thị thực và sức khỏe với lãnh sự quán thích hợp trước khi khởi hành.
19.1.3 Tripee đặc biệt khuyên bạn nên mua một hợp đồng bảo hiểm du lịch toàn diện trước khi khởi hành.

20. Luật điều chỉnh


20.1 Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bạn đồng ý đệ trình Tòa không độc quyền của tòa án Việt Nam.

21. Điều khoản Khác


21.1 Tính hiệu lực
21.1.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này được phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để Điều khoản sử dụng này vẫn có hiệu lực thi hành.
21.2 Chuyển nhượng
21.2.1 Bạn không được chuyển nhượng, chuyển tiếp hoặc cấp phép lại Điều khoản sử dụng này trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của Tripee. Tripee có thể chuyển nhượng, chuyển tiếp hoặc ủy quyền Điều khoản sử dụng này và các quyền và nghĩa vụ của mình mà không cần thông báo trước cho bạn.
21.3 Điều khoản sử dụng đã được soạn thảo và được hiểu bằng tiếng Việt. Mọi bản dịch của Điều khoản sử dụng chỉ nhằm mục đích tham khảo. Trong trường hợp có bất kỳ sự không thống nhất giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản dịch, phiên bản tiếng Việt của Điều khoản sử dụng sẽ ưu tiên áp dụng.

22. Liên hệ


22.1 Vui lòng liên hệ với Tripee theo địa chỉ booking@tripee.vn để báo cáo mọi vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc đặt ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản Sử dụng hoặc Dịch vụ.